SHOP UP STORIES
Zásady ochrany osobních údajů
Vaše soukromí je pro nás důležité v ShopUp Stories. ("_ShopUp Stories_", "" _my_ "," "_nám_" nebo "_naše_"), proto jsme vytvořili tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady ochrany osobních údajů"), abychom vysvětlili postupy shromažďování informací a jejich užívání v praxi ve spojení s touto Službou. Rovněž jste také povinni dodržovat zásady ochrany osobních údajů: což je součástí smlouvy a použitím služby souhlasíte, že jste si ji přečetli, že jí rozumíte a že ji budete dodržovat.
Pokud uvidíte jakékoli výrazy s velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto zásadách ochrany osobních údajů, získají význam, který jim poskytneme jinde ve smlouvě.


1. Spravování dat
ShopUp Stories je správce dat pro zpracování osobních údajů o vás jako uživateli služby.
PopUp Stories s.r.o.
Srbínska 1540/6, Praha 10, 10000, CZ
E-mail: [legal@ShopUpStories.com]


2. Definice
„Správcem údajů" je myšlena fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu;
„GDPR" znamená obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679;
„Osobními údaji" jsou myšleny veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;
„Porušením osobních údajů" se rozumí narušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k osobním údajům přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovaným;
„Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky či nikoli, jako je sběr, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, výmazem nebo zničením;
„Zpracovatelem" je myšlena fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;
„Zvláštními kategoriemi osobních údajů" se rozumí osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.


3. Přístup k osobním údajům
Osobní údaje zpracovávají pouze zaměstnanci společnosti ShopUp Stories, kteří potřebují přístup k osobním údajům, aby mohli plnit své pracovní úkoly. Všichni tito zaměstnanci uzavřeli dohody o zachování důvěrnosti.


4. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od ShopUp Stories potvrzení o tom, zda se osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávají, a pokud tomu tak je, získat přístup k osobním údajům a následujícím informacím:
* účely zpracování;
* příslušné kategorie osobních údajů;
* příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích, tj. země mimo EU / EHP;
* pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
* existence práva požadovat od ShopUp Stories opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, nebo proti takovému zpracování protestovat;
* právo podat stížnost orgánu dozoru;
* pokud od vás osobní údaje nejsou shromažďovány, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
* existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o logice, o které se jedná, jakož i o významu a předpokládané důsledky takového zpracování pro vás. Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země, tj. Do země mimo EU / EHP, nebo do mezinárodní organizace, máte právo být informováni o příslušných zárukách podle článku 46 GDPR týkajících se převodu.


5. Právo na nápravu atd.
ShopUp Stories se zaměřuje na zpracování pouze osobních údajů, které jsou správné a aktualizované.

Náprava
Máte právo získat od ShopUp Stories bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají.

Právo být zapomenut
Máte právo získat od ShopUp Stories výmaz osobních údajů, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu a ShopUp Stories je povinno vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, mimo jiné, pokud osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo jste zrušili souhlas, na kterém je zpracování založeno.

Omezení zpracování
Máte-li zvláštní důvod pro omezení, máte právo získat od ShopUp Stories omezení zpracování. To může nastat, pokud máte problémy s obsahem informací, které máme, nebo jak jsme zpracovali vaše osobní údaje. Může to být také v případě, že ShopUp Stories již nadále nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků.

Přenositelnost dat
Máte právo přijímat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli ShopUp Stories, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předávat tato data jinému správci dat bez překážek od ShopUp Stories, kde zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě nebo zpracování a je prováděno automatizovanými prostředky.

Profilování
Máte právo proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě automatických rozhodnutí nebo profilování. To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo provedení smlouvy mezi vámi a ShopUp Stories nebo vyplývá ze zákonné povinnosti.

Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost orgánu dozoru.


6. Dohody o zpracování dat
ShopUp Stories spolupracuje s dalšími společnostmi, které zpracovávají osobní údaje jménem ShopUp Stories. ShopUp Stories používá pouze zpracovatele dat, které poskytují dostatečné záruky, že provádějí vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování splnilo požadavky GDPR a zajistilo právo o ochraně údajů všech dotčených subjektů.
Zpracování zpracovatelem údajů se řídí smlouvou, která je pro zpracovatele údajů závazná s ohledem na ShopUp Stories a která stanoví předmět a dobu zpracování, povahu a účel zpracování, druh osobních údajů a kategorie subjektů údajů a povinností a práva ShopUp Stories a zpracovatele dat.


7. Osobní údaje, které shromažďujeme a / nebo přijímáme
Když se zaregistrujete, abyste se stali uživatelem, nebo když si zakoupíte produkt, budete možná požádáni, abyste nám poskytli osobní údaje o sobě, včetně, bez omezení, vašeho jména, telefonního čísla, e-mailové adresy a profilového obrázku. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy s vámi. Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím stránky Kontaktujte nás, budete muset uvést své jméno a další kontaktní informace. Při používání služby neshromažďujeme žádné osobní údaje od návštěvníků ani uživatelů, pokud tyto informace neposkytnou dobrovolně. Některá z těchto osobních údajů (uživatelské jméno / jméno, produkty a / nebo obchody, které jste se rozhodli uložit do svého profilu, uživatelé, které sledujete a uživatelé, kteří vás sledují), budou veřejně přístupné prostřednictvím Služby a my můžeme zobrazovat tyto veřejně přístupné osobní údaje ostatním uživatelům nebo jinde ve Službě, samostatně nebo v souvislosti s dalšími informacemi týkajícími se vašich aktivit ve Službě nebo jakéhokoli obsahu uživatele, který poskytujete.

Kromě toho můžeme shromažďovat nebo přijímat další informace. Tyto další informace mohou být shromažďovány:

1 _Z vaší činnosti_. Při neustálém úsilí o zlepšení služby a uživatelského prostředí automaticky shromažďujeme určité informace, když návštěvníci a uživatelé přistupují ke službě a používají ji. Tyto informace zahrnují, bez omezení, IP adresy, typ a jazyk prohlížeče, odkazující a výstupní stránky a adresy URL, datum a čas, množství času stráveného na konkrétních stránkách, obchody sledované nebo zkontrolované, zakoupené produkty, jaké části webu jsou přístupné, jaké funkce Služby se používají, soubory protokolu a podobné informace a data. Právní základ pro zpracování osobních údajů je legitimní zájem.

2 _ Od cookies_. Shromažďujeme informace pomocí technologie „cookie". Cookies jsou malé balíčky dat, které web ukládá na pevný disk vašeho počítače, takže si váš počítač „zapamatuje" informace o vaší návštěvě. Můžeme použít relační soubory cookie (jejichž platnost vyprší, jakmile zavřete webový prohlížeč), trvalé soubory cookie (které zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte) nebo ekvivalentní technologie (včetně, ale ne pouze "místního úložiště"), které nám pomáhají shromažďovat informace a vylepšit své zkušenosti s používáním služby. Pokud si nepřejete, abychom na váš pevný disk umístili soubor cookie, můžete tuto funkci v počítači vypnout. Informace o tom, jak to provést a jak odstranit trvalé soubory cookie, naleznete v dokumentaci svého internetového prohlížeče. Pokud se však rozhodnete nepřijímat cookies od nás, web nebo Služba nemusí fungovat správně.

3 _ Od vás_. Můžete nám dobrovolně poskytnout další Vaše informace, které vás osobně neidentifikují, včetně, bez omezení, vašeho pohlaví, země, preferencí produktů a služeb a dalších informací.

Za účelem zpracování transakcí prostřednictvím Služby, jako je například Produkt nebo Aplikace, můžete být požádáni o poskytnutí určitých fakturačních údajů, jako jsou informace týkající se vašeho účtu PayPal, čísla debetní karty, čísla kreditní karty, data vypršení platnosti, informace o bankovním účtu, fakturační adresa, aktivační kód a podobné informace (souhrnně „_ fakturační informace" _). Tyto fakturační údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány našimi dodavateli u plateb třetích stran („Platební platforma") v souladu s podmínkami jejich zásad ochrany osobních údajů a podmínek použití. Pokud v souvislosti s těmito transakcemi získáme přístup k vašim fakturačním informacím, slibujeme, že je nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami, ledaže je nutné transakci zpracovat nebo spravovat Službu.


8. Osobní údaje shromážděné nebo prostřednictvím reklamních společností třetích stran
Můžeme sdílet informace uvedené v bodech 1, 2 a 3 v části 6 výše o vaší činnosti na Webu s třetími stranami za účelem přizpůsobení, analýzy, správy, vykazování a optimalizace reklamy, kterou vidíte na Webu a jinde. Tyto třetí strany mohou k shromažďování takových informací pro tyto účely používat soubory cookie, značky pixelů (nazývané také webové majáky nebo volné gify) a / nebo jiné technologie. Značky pixelů nám a těmto inzerentům třetích stran umožňují rozpoznat soubor cookie prohlížeče, když prohlížeč navštíví web, na kterém je značka pixelů umístěna, abychom zjistili, která reklama přivádí uživatele na daný web.


9. Jak používáme a sdílíme osobní údaje
Osobní údaje můžeme použít k poskytování a zlepšování našich webových stránek, služeb a dalších produktů a služeb; zpracovávat požadované transakce; informovat vás o našich produktech a službách a produktech našich propagačních partnerů; a přinést vám přizpůsobený obsah (například informační bulletiny) na základě vaší činnosti v souvislosti se službou.

Osobní údaje můžeme používat a / nebo sdílet, jak je popsáno níže.
* Můžeme sdílet osobní údaje týkající se našich uživatelů s našimi prodejci, distributory a obchodními zástupci, kteří mohou tyto informace použít k informování uživatelů o našich produktech a službách.

* Můžeme čas od času sdílet osobní údaje s jinými společnostmi, které vám mohou poskytovat informace o produktech a službách, které nabízejí jejich partneři. V rozsahu vyžadovaném zákonem však budete mít příležitost se odhlásit od takového sdílení.

* Budeme přistupovat k osobním údajům, používat je a sdílet je, jak je požadováno pro splnění našich smluvních závazků vůči vám (právní základ podle GDPR: plnění smlouvy) a pro zodpovězení vašich otázek nebo požadavků týkajících se našich produktů, služeb a / nebo podpory. Máme oprávněné zájmy zpracovávat osobní údaje v souvislosti se zákaznickým servisem a podporou (právní základ podle GDPR: legitimní zájem).

* Můžeme zaměstnávat jiné společnosti a jednotlivce, aby vykonávali funkce v našem zastoupení, tj. procesování dat. Příklady mohou zahrnovat poskytování technické pomoci, náborové služby, plnění objednávek, zákaznický servis a marketingovou pomoc. Tyto další společnosti budou mít přístup k osobním údajům pouze tak, jak je to nezbytné pro výkon jejich funkcí a v rozsahu povoleném zákonem.

* V neustálém úsilí o lepší porozumění našim návštěvníkům, uživatelům, webovým stránkám, službám a dalším produktům a službám a produktům našich propagačních partnerů můžeme některé informace analyzovat v anonymizované a agregované podobě. Tato souhrnná informace vás osobně neidentifikuje. Můžeme sdílet a / nebo licencovat tato souhrnná data našim přidruženým společnostem, agentům, obchodním a propagačním partnerům a dalším třetím stranám. Můžeme také zveřejnit agregované uživatelské statistiky, abychom popsali Web a tyto produkty a služby současným a budoucím obchodním partnerům a jiným třetím stranám pro jiné zákonné účely.

* Můžeme sdílet některé nebo všechny vaše osobní údaje s kteroukoli z našich mateřských společností, dceřiných společností, společných podniků nebo jiných společností pod společnou kontrolou.

* Při vývoji našich podniků bychom mohli prodávat nebo kupovat podniky nebo aktiva. V případě podnikového prodeje, fúze, reorganizace, prodeje aktiv, zrušení nebo podobné události mohou být osobní údaje součástí převedeného majetku.

* V rozsahu povoleném zákonem můžeme také zveřejnit osobní údaje: (i) pokud to vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo jiný vládní nebo donucovací orgán nebo regulační agentura; nebo (ii) kdykoli se domníváme, že poskytnutí informací je nezbytné nebo vhodné, například k ochraně práv, vlastnictví nebo bezpečnosti ShopUp Stories nebo jiných.


10. Přístup a úprava osobních údajů a předvolby komunikace
Uživatelé mohou přistupovat, odebírat, kontrolovat a / nebo provádět změny svých osobních údajů podle pokynů na webových stránkách. Kromě toho můžete spravovat příjem marketingových a netransakčních komunikací kliknutím na odkaz „odhlásit", který se nachází v dolní části jakéhokoli marketingového e-mailu ShopUp Stories. Budeme vynakládat komerčně přiměřené úsilí ke zpracování těchto požadavků včas. Měli byste si však být vědomi, že není vždy možné úplně odstranit nebo upravit informace v našich databázích předplatného. Uživatelé a uchazeči o zaměstnání se nemohou odhlásit z přijímání transakčních e-mailů souvisejících s jejich účtem ve službě ShopUp Stories.


11. Jak chráníme osobní údaje
Podnikáme přiměřené kroky k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením. Uvědomte si však, že žádný bezpečnostní systém není neproniknutelný. Nemůžeme zaručit bezpečnost našich databází ani nemůžeme zaručit, že osobní data, která nám poskytnete, nebudou během přenosu k nám a od nás přes internet zachycena. Zejména e-mail zaslaný na / z webových stránek nemusí být bezpečný, a proto byste měli při rozhodování o tom, jaké informace nám pošlete e-mailem, věnovat zvláštní pozornost.


12. Přenos osobních údajů do jiných zemí
Službu, webovou stránku a její servery lze provozovat v Evropské unii (EU), Spojených státech a jinde. Mějte na paměti, že vaše osobní údaje mohou být přeneseny, zpracovány, udržovány a používány na počítačích, serverech a systémech umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde zákony na ochranu soukromí nemusí být tak ochranné jako ty ve vaší jurisdikci. Pokud jsou informace přenášeny z EU / EEA do třetí země, tj. země mimo EU / EEA, přijímáme veškerá příslušná právní, technická a organizační opatření k zajištění stejné úrovně ochrany jako v rámci EU / EEA. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány mimo EU / EEA, je úroveň ochrany zaručena buď rozhodnutím Evropské komise o tom, že dotyčná země má odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nebo použitím vhodných bezpečnostních opatření, jako jsou závazná firemní pravidla nebo Ochrana soukromí.


13. Externí webové stránky
Web může obsahovat odkazy na externí stránky. ShopUp Stories nemá žádnou kontrolu nad postupy ochrany osobních údajů na externích stránkách a neneseme odpovědnost za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů na těchto externích stránkách. Při návštěvě externích webů byste měli zkontrolovat příslušné zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití třetích stran.


14. Děti
Osobní údaje od dětí mladších 13 let prostřednictvím webu vědomě neshromažďujeme. Pokud je Vám méně než 13 let, neposkytujte nám žádné osobní údaje. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům sledovat používání internetu jejich dětí a pomáhat vymáhat naše zásady ochrany osobních údajů tím, že svým dětem přikážou, aby nikdy neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím webových stránek bez jejich svolení. Pokud máte důvod se domnívat, že dítě mladší 13 let nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás na adrese [legal @ ShopUp Stories.com] (mailto: legal@tictail.com) a my se pokusíme smazat informace z našich databází.


15. Ukládání osobních údajů
Vaše osobní údaje ukládáme, pouze pokud je to nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.


16. Změny zásad ochrany osobních údajů
ShopUp Stories může čas od času změnit své zásady ochrany osobních údajů podle výhradního uvážení ShopUp Stories. Veškeré takové změny budou zveřejněny na webových stránkách a ShopUp Stories nabádají návštěvníky, aby tuto stránku často kontrolovali. Pokud máte obchod, měli byste také zkontrolovat upozornění na tyto změny v hlavním panelu obchodu. Vstupem na web nebo pomocí služby poté, co provedeme jakékoli změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, přijímáte tyto změny. Vezměte prosím na vědomí, že v rozsahu povoleném platnými zákony se naše použití informací řídí zásadami ochrany soukromí platnými v době, kdy shromažďujeme informace.DATUM: Verze platná od 2019.04.17